Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities

 1. Onder ‘offerte’ wordt verstaan het voorstel van de opdrachtnemer aan de opdrachtgever met daarin een beschrijving van de werkzaamheden en de daaraan verbonden kosten.
 2. Opdracht: een overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarbij opdrachtnemer zich jegens de opdrachtgever verbindt tot het verrichten van werkzaamheden.
 3. Opdrachtnemer: CreateLearning, gevestigd in locaties Panningen en Axel. d. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon in opdracht van wie opdrachtnemer werkzaamheden verricht, dan wel met wie opdrachtnemer een overeenkomst aangaat of met wie opdrachtnemer in bespreking of onderhandeling is over het sluiten van een overeenkomst.

Artikel 2: Toepasselijkheid van deze voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten of andere rechtsbetrekking tussen opdrachtnemer en opdrachtgever.
 2. Door het verstrekken van een opdracht accepteert de opdrachtgever de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden, ook wanneer de algemene voorwaarden van de opdrachtgever anders zouden luiden.
 3. Schriftelijke bedingen die afwijken van de in deze algemene voorwaarden voorkomende bedingen hebben slechts gelding indien en voor zover zij door opdrachtnemer uitdrukkelijk zijn aanvaard. De toepasselijkheid van voorwaarden van de opdrachtgever wordt door opdrachtnemer uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3: Offertes, opdrachtbevestiging en termijnen

 1. Alle offertes, begrotingen en voorcalculaties van opdrachtnemer zijn vrijblijvend en exclusief omzetbelasting. Opdrachtnemer baseert zijn offertes, begrotingen en voorcalculaties op de door opdrachtgever verstrekte informatie, waarbij opdrachtnemer mag vertrouwen op de juistheid en volledigheid hiervan.
 2. Een overeenkomst komt pas tot stand indien opdrachtgever en opdrachtnemer de aanvaarding van het aanbod beiden schriftelijk ondertekend hebben.
 3. Door de opdrachtnemer opgegeven termijnen waarbinnen de opdracht door opdrachtnemer wordt uitgevoerd zijn afhankelijk van de op het moment van bevestiging van de opdracht geldende omstandigheden.
 4. Bij overschrijding van de overeengekomen termijnen heeft opdrachtnemer recht op een termijn van vijf werkdagen om de opdracht alsnog uit te voeren. Deze termijn gaat in op de dag van ontvangst van een aangetekende sommatie van de opdrachtgever.
 5. Indien ook binnen de in het vorige lid genoemde termijn de opdracht niet volledig kan worden uitgevoerd, is de opdrachtgever slechts gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Het achterwege blijven van volledige uitvoering kan jegens opdrachtnemer nimmer aanspraak geven op schadevergoeding.

Artikel 4. Wijze van uitvoering van de opdracht

 1. CreateLearning bepaalt de wijze waarop de opdracht wordt uitgevoerd. CreateLearning is verplicht om desgevraagd de opdrachtgever van tevoren in te lichten over de wijze waarop aan de uitvoering vorm kan worden gegeven.
 2. CreateLearning is gerechtigd in overleg met de opdrachtgever de opdracht of onderdelen daarvan uit te besteden aan, of te laten verrichten door derden, indien dit volgends CreateLearning een goede of efficiënte uitvoering van de opdracht bevordert.
 3. De opdrachtgever verplicht zich het door de opdrachtnemer vervaardigde werk te ontvangen en de overeengekomen vergoedingen te betalen, inclusief militievergoedingen, ongeacht of tot verveelvoudiging wordt overgegaan of niet.
 4. Garanties, van welke aard dan ook, betreffende de uitvoering van een opdracht door opdrachtnemer, worden door opdrachtnemer niet verstrekt, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders met de opdrachtgever is overeengekomen. De enkele vermelding op offertes, begrotingen, voorcalculaties en opdrachtbevestigingen van eventuele gevolgen en/of eigenschappen van te verrichten werkzaamheden of leveringen kan niet als zodanig gelden. Alle opdrachten geschieden steeds voor rekening en risico van opdrachtgever.
 5. Opdrachtnemer heeft het recht de overeenkomst tussentijds te beëindigen, wanneer de opdrachtgever in gebreke is en na ingebrekestelling blijft met de nakoming van op hem rustende verplichtingen.

Artikel 5. Aansprakelijkheid

 1. CreateLearning is niet aansprakelijk voor fouten in de tekst van het product, wanneer de opdrachtgever een controle heeft uitgevoerd en zijn goedkeuring heeft gegeven.
 2. Behoudens aansprakelijkheid voor verlies, diefstal of schade veroorzaakt door opzet of grove schuld, is de totale aansprakelijkheid van opdrachtnemer uit hoofde van de opdracht in geen geval hoger dan de totaal bedongen prijs voor de opdracht. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging, verlies of vernietiging van voorwerpen, materialen, beeld- of tekstgegevens in enigerlei vorm, die hem ter beschikking zijn gesteld. Opdrachtgever wordt geacht teksten en afbeeldingen die hij aan opdrachtnemer verstrekt, op authenticiteit en auteursrechten te controleren. Opdrachtgever wordt geacht alle voor uitvoering van de opdracht aan opdrachtnemer ter beschikking gestelde zaken van grote waarde te verzekeren. Voor alle in en buiten rechte optredende gevolgen van het door de opdrachtgever gepubliceerde is opdrachtgever zelf verantwoordelijk.
 3. Het bedrag der schade van welke aard dan ook, door opdrachtnemer in geval van bewezen ondeugdelijkheid van verrichtte prestaties aan opdrachtgever – na tijdige reclame – te voldoen, bedraagt nooit meer dan het honorarium van opdrachtnemer.
 4. Indien opdrachtnemer ter zake van enige schade, waarvoor zij krachtens de overeenkomst met de opdrachtgever c.q. deze voorwaarden niet aansprakelijk is, door een derde aansprakelijk wordt gesteld, zal de opdrachtgever opdrachtnemer ter zake volledig vrijwaren en opdrachtnemer alles vergoeden wat zij aan deze derde dient te voldoen.
 5. Onverminderd het hiervoor bepaalde aanvaardt opdrachtnemer geen aansprakelijkheid voor handelingen en/of nalatigheden van door opdrachtnemer ingeschakelde derden, dienstverleners of hulppersonen

Artikel 6. Overmacht

 1. Tekortkomingen van opdrachtnemer in de nakoming van de overeenkomst als gevolg van overmacht geven de opdrachtgever geen recht tot ontbinding van de overeenkomst.
 2. Indien als gevolg van overmacht de uitvoering van de overeenkomst wordt vertraagd, is opdrachtnemer bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat dit aan de opdrachtgever enig recht geeft op schadevergoeding. Na het wegvallen van de overmachtsituatie is opdrachtnemer gerechtigd alsnog te presteren met inachtneming van deze voorwaarden.
 3. Onder overmacht zijn mede begrepen tekortkomingen van opdrachtnemer in de nakoming van de overeenkomst ten gevolge van staking, mobilisatie, oorlog, brand, natuurrampen of een andere natuurfenomeen, pandemie, uitvallen van automatisering, ziekteverzuim, vertraging in de door derden te verrichten werkzaamheden, terrorisme, onlusten, stagnatie in, respectievelijk beperking of stopzetting van de levering door openbare nutsbedrijven, opzet of grove schuld van hulppersonen en andere soortgelijke omstandigheden.

Artikel 7. Intellectuele eigendomsrechten

 1. Opdrachtnemer is, tenzij expliciet anders is overeengekomen, gerechtigd zijn naam in door hem vervaardigde werken op te nemen.
 2. Tenzij uit de opdrachtbevestiging anders blijkt gelden het eerste gebruik en de eerste oplage van een door de opdrachtnemer vervaardigd werk als de overeengekomen bestemming en oplage.
 3. Alle intellectuele eigendomsrechten op werken, in welke vorm dan ook, vervaardigd door opdrachtnemer blijven van de opdrachtnemer.
 4. Opdrachtnemer behoudt, tenzij met opdrachtgever uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, de eigendom van alle door hem vervaardigde roerende zaken, alsmede de intellectuele eigendomsrechten van alle door hem vervaardigde werken.
 5. De opdrachtgever verkrijgt het recht tot openbaarmaking en/ of verveelvoudiging van het op basis van de verstrekte opdracht door opdrachtnemer vervaardigde werk. Dit recht is beperkt tot de overeengekomen bestemming en oplage.
 6. Van elke herdruk, hergebruik of gebruik van een werk in afwijking van de overeengekomen bestemming en oplage dient de opdrachtnemer vóóraf in kennis te worden gesteld. Opdrachtnemer verleent toestemming voor herdruk, hergebruik of gebruik van een werk in afwijking van de overeengekomen bestemming, tenzij zwaarwegende belangen aan het verlenen van toestemming in de weg staan.
 7. Het is niet toegestaan om wijzigingen aan te brengen in een werk vervaardigd door de opdrachtnemer zonder diens voorafgaande schriftelijke toestemming.
 8. Nadat de eerste verveelvoudiging van een werk vervaardigd door de opdrachtnemer openbaar is gemaakt zijn opdrachtgever en opdrachtnemer vrij om het werk of de verveelvoudigde exemplaren daarvan te gebruiken voor hun eigen publiciteit en promotie en daarbij elkaars (handels-)naam te vermelden, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 9. Indien een derde zich schuldig maakt aan inbreuk op enig intellectueel eigendomsrecht van opdrachtnemer, zal opdrachtnemer in en buiten rechte maatregelen nemen tot het staken van die inbreuk. De opdrachtgever is verplicht daartoe alle medewerking te verlenen aan opdrachtnemer.
 10. Concepten, ontwerpen, methodieken, benamingen, afbeeldingen en tekeningen mogen alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor zij zijn gemaakt. Zij mogen alleen worden gebruikt door opdrachtnemer. De opdrachtgever verplicht zich tot geheimhouding van de concepten, ontwerpen, methodieken, benamingen, afbeeldingen en tekeningen. Hij zal deze niet aan derden ter beschikking stellen, behoudens voor zover dit nodig is voor het uitvoeren van de opdracht door opdrachtnemer. De opdrachtgever zal alle derden verplichten deze geheimhoudingsbepaling na te leven. Indien hij handelt in strijd met deze bepaling, zal hij zonder enige aanmaning of ingebrekestelling een dadelijk opeisbare, niet voor verrekening vatbare boete verbeuren aan opdrachtnemer van € 10.000,-. Deze boete laat de overige rechten van opdrachtnemer, waaronder die op schadevergoeding, onverlet.

Artikel 8. Honorering

 1. De bepaling van het honorarium van opdrachtnemer geschiedt op basis van zijn uurtarief en bijkomende kosten.
 2. Overeengekomen uurtarieven zijn gebaseerd op de kostenfactoren, zoals die ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst golden. Relevante kostenfactoren zijn onder meer bedrijfskosten, het door de opdrachtgever gewenste expertiseniveau van opdrachtnemer ten aanzien van de opdracht, het commercieel belang van de opdracht en de daarmee verband houdende vergoeding voor verveelvoudiging.
 3. Bijkomende kosten worden afzonderlijk in rekening gebracht. Onder bijkomende kosten wordt verstaan: gemaakte reiskosten en alle kosten voor materialen, mailingen, drukwerk, ingeschakelde derden, hulpmiddelen en uit de uitwerking van de opdracht voortvloeiende middelen, die niet tot de normale bedrijfskosten van opdrachtnemer behoren.
 4. Opdrachtnemer is gerechtigd het overeengekomen honorarium, waaronder de uurtarieven, te verhogen indien de opdrachtgever wijzigingen in de oorspronkelijk overeengekomen opdracht aanbrengt. Opdrachtnemer zal binnen de grenzen van het redelijke aan de wijzigingen meewerken, indien de inhoud van de door haar te verrichten prestatie althans niet wezenlijk van de oorspronkelijk overeengekomen prestatie afwijkt.
 5. Een honorarium dat opdrachtnemer voor de door hem te verrichten prestatie heeft opgegeven, geldt uitsluitend voor de prestatie conform de overeengekomen opdracht.
 6. Werkzaamheden als gevolg van een wijziging in de overeengekomen opdracht door de opdrachtgever na het sluiten van de overeenkomst worden verrekend als meerwerk.

Artikel 9. Betaling

 1. Alle prijzen die door de opdrachtnemer worden genoemd, zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege.
 2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, brengt de opdrachtnemer de in de overeenkomst opgenomen vergoedingen maandelijks achteraf in rekening.
 3. Betalingen dienen plaats te vinden binnen veertien (30) dagen na factuurdatum. Indien na het verstrijken van de betalingstermijn door de opdrachtnemer nog geen (volledige) betaling is ontvangen, zal de opdrachtnemer aan de opdrachtgever een betalingsherinnering sturen waarin de opdrachtnemer een termijn van tenminste zeven (7) werkdagen wordt geboden om alsnog te betalen. Indien de opdrachtgever na het verstrijken van de verlengde betalingstermijn nog steeds niet (volledig) betaald heeft, is hij in verzuim en is hij wettelijke rente verschuldigd over het verschuldigde bedrag. De opdrachtnemer is in dat geval gerechtigd de inning van de vordering uit handen te geven. Alle door de opdrachtnemer naar aanleiding daarvan gemaakte kosten, daaronder begrepen de kosten voor juridische bijstand, deurwaarders, incassobureaus en gerechtelijke kosten, komen ten laste van de opdrachtgever.
 4. De opdrachtgever heeft niet het recht verschuldigde bedragen te verrekenen, met uitzondering van verrekening van door de opdrachtgever onder de overeenkomst reeds betaalde voorschotten.
 5. Opdrachtgever is niet gerechtigd betaling van facturen van reeds verrichte werkzaamheden op te schorten.
 6. Indien de opdrachtnemer door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen of door een onjuiste of gewijzigde instructie genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, worden deze werkzaamheden separaat in rekening gebracht, op basis van de gebruikelijk door de opdrachtnemer gehanteerde tarieven.
 7. Bij in gebreke zijn van het tijdig betalen van periodieke facturatie kan het zijn dat producten offline gehaald worden en niet bereikbaar zijn tot de factuur is voldaan. Hierover wordt met u gecommuniceerd.

Artikel 10. Toepasselijk recht

 1. Alle rechtsbetrekkingen waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door het Nederlands recht.
 2. Eventuele geschillen welke op grond van of in verband met een overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever mochten ontstaan, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar opdrachtnemer is gevestigd.
 3. CreateLearning accepteert geen boeteclausule of verantwoordelijkheid die mogelijk zou kunnen ontstaan door welke situatie dan ook.
 4. Elke contract vorm tussen CreateLearning en welke andere partij dan ook zal puur volgens Nederlands recht gehonoreerd en gevolgd worden.
 5. Enige onenigheid tussen andere partijen en CreateLearning aan de hand van een contract dient eerst in samenwerking met CreateLearning bekeken en geprobeerd opgelost te worden.
 6. De klant zal enige onenigheid die is ontstaan tussen de klant en andere partijen niet toerekenen aan CreateLearning of CreateLearning daarin betrekken.

Artikel 11. Terminatie van contract

Tenzij anders overeengekomen en schriftelijk is vastgelegd en ondertekend is CreateLearning gerechtigd om het contract te verbreken als:

 1. De conclusie ontstaat dat de klant of diens sub-contractors of sub-klanten niet zal voldoen aan de gestelde eisen voor het project door CreateLearning, de voorwaarden en de offerte die als contract geld.
 2. De conclusie ontstaat dan de klant of diens sub-contractors of sub-klanten niet zullen voldoen aan de verplichtingen die door CreateLearning is gesteld om succes van het project te behalen.
 3. Wanneer de klant diens sub-contractors of sub-klanten delen van hun opdracht cancelen. Hierbij stelt CreateLearning een facturatie op die gelijkstaat aan de geleverde diensten of ontwikkelingen die tot op dat moment tot stand zijn gekomen.
 4. Wanneer CreateLearning de mogelijkheid wordt ontnomen om de opdracht verder uit te voeren. Hierbij stelt CreateLearning een facturatie op die gelijkstaat aan de geleverde diensten of ontwikkelingen die tot op dat moment tot stand zijn gekomen.
 5. In het geval dat CreateLearning wordt beschuldigd van zaken die diskrediet brengen aan CreateLearning en of haar personeel of CreateLearning in een slecht daglicht zet. Tevens zullen er dan juridische stappen worden ondernomen om CreateLearning haar naam te zuiveren.
 6. Wanneer er situaties gaan voordoen waarbij personen van CreateLearning het moeilijk of onmogelijk wordt gemaakt om verder zaken te doen met de opdrachtgeven, diens sub-contractors of sub-klanten.
 7. Wanneer er situaties voordoen waarbij het voor CreateLearning niet de mogelijkheid meer krijgt om het contract te ontbinden.
 8. Enige vorm van constatering van defecten in de geleverde scope geeft de klant niet het recht om het contract met CreateLearning te verbreken.
 9. Door gemaakte kosten worden betalingen niet gerestitueerd.

Artikel 12. Klachten

 1. Indien dit niet is opgenomen in het contract met CreateLearning dient de klant en diens sub-contractoren of sub-klanten direct na oplevering het geleverde scope zelf te testen met een testperiode van een week (7 dagen). Hierna vervallen alle mogelijkheden tot het deponeren van klachten omtrent werkzaamheden bij CreateLearning, verwacht door klant die voortkomen uit de klacht of constatering.
 2. Alle klachten die buiten de scope opgestelde eisen vallen zullen apart gefactureerd worden als meerwerk.
 3. Alle klachten die buiten de testperiode vallen en behandeld dienen te worden zullen als een nieuwe opdracht gefactureerd worden.
× Hoe kan ik je helpen?